Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

REGULAMIN VI LETNI FESTIWAL BIEGÓW WROTA WOLNOŚCI

REGULAMIN

VI LETNIEGO FESTIWALU BIEGÓW "WROTA WOLNOŚCI"

I. Cel biegów

 1. Popularyzacja masowej  aktywności ruchowej.
 2. Promocja gminy Terespol.
 3. Promocja biegania jako najprostszej formy doskonalenia ruchowego.
 4. Rozwijanie ducha  współzawodnictwa fizycznego oraz poprawa stanu zdrowia.

 

II. Organizator

Organizatorami VI LETNIEGO FESTIWALU BIEGÓW „WROTA WOLNOŚCI” jest Gminne Centrum Kultury w Kobylanach oraz Urząd Gminy Terespol.

 

III. Miejsce, termin i dystanse

 1. Biegi odbędą się 9 września 2018r. (niedziela)  w Kobylanach – gmina Terespol, bez  względu na pogodę od godz.13.00.
 2. Start i meta zlokalizowane będą na parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie:
  -  skrzyżowania drogi E-30 z drogą powiatową nr 1047 L

-  pomnika „WROTA WOLNOŚCI”,

-  „Prochowni” i kąpieliska.

 1. Dystanse biegów wynoszą:

              Bieg przedszkolaka

              13.00 -bieg na 100 m  (roczniki 2013 i młodsi )    

              13.20 -bieg na 200 m   (rocznik 2011 i 2012)      

              Bieg juniorów

              13.40 -bieg na 500m   (roczniki 2008-2010)  

              14.10 -bieg na 1000m  (roczniki 2005-2007) 

              Bezpośrednio po w/w biegach dekoracja zwycięzców - scena przy Prochowni.
             14.30 - bieg na 3,333 km (do lat 16)        

                        - bieg na 3,333 km (17 lat i starsi)  

             15.00  bieg główny 10 km (3 pętle)       

              Bezpośrednio po biegu głównym nastąpi dekoracja zwycięzców, w w/w                     kategoriach - scena przy Prochowni. 

 1. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego, z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne.
 2. Pomiar czasu zostanie wykonany przez sędziów za pomocą stoperów, czas będzie liczony:

- dla pierwszych trzech miejsc w  kategoriach – bieg przedszkolaka, bieg juniorów,

- dla wszystkich – bieg na 3,333 km i bieg główny na 10 km.

 

IV. Zasady uczestnictwa

 1. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednym biegu.
 2. W biegu głównym  może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegach wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pokonania w/w dystansów. Oświadczenie będzie dostępne na stronie Gminnego Centrum Kultury – www.gck.gminaterespol.pl
 4. Biuro Zawodów będzie się mieścić: przed Prochownią, w Kobylanach przy ul. Słonecznej.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, na 30 min. przed rozpoczęciem biegów na poszczególnych dystansach. Zawodnicy otrzymują numer startowy oraz talon na posiłek regeneracyjny, który będzie wydawany przy Prochowni, pod namiotami.
 6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać ważny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość, rok urodzenia, zezwolenie na udział w zawodach       (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub zaświadczenie lekarskie     o braku przeciwwskazań do pokonania w/w dystansów.
 7. Zawodnicy będący mieszkańcami gminy Terespol zobowiązani są podczas weryfikacji w Biurze Zawodów przedstawić dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (w przypadku osób niepełnoletnich – dokument rodzica/opiekuna prawnego). Brak dokumentu skutkuje nie dopuszczeniem do udziału w biegach.
 1. Wszystkie osoby uczestniczące w biegach zobowiązane są do przestrzegania na trasie biegów zasad określanych przez służby porządkowe i organizatorów. Nie przewiduje się poruszania pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego. Organizatorzy dopuszczają za zgodą Policji czasowy przejazd pojazdów po odcinku wyłączonym drogi powiatowej 1074L w sytuacji, gdy na trasie biegów nie znajdują się uczestnicy zawodów.
 1. Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów  grupowego ubezpieczenia  NNW.
 2. Uczestnicy i opiekunowie biorą na siebie odpowiedzialność  za indywidualne ubezpieczenia NNW i nie będą rościć wobec Organizatora o zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas zawodów.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 5. Organizator zapewnia szatnie w „Prochowni” (Biuro Zawodów w dniu 09.09.2018r.).

 

V. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia do biegów będą przyjmowane poprzez formularz ON - LINE dostępny na stronie Gminnego Centrum Kultury – www.gck.gminaterespol.pl i Urzędu Gminy Terespol www.gminaterespol.pl.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 6 września 2018r. (czwartek) do godz. 14.00.
 3. Uczestnicy nie będący mieszkańcami gminy Terespol zobowiązani są uiścić opłatę startową w wysokości 20 zł.
 4. Uczestnicy będący mieszkańcami gminy Terespol są zwolnieni z opłaty startowej.
 5. Opłatę należy uiścić przelewem na konto: 70 8025 0007 0090 8364 2000 0050 z dopiskiem: Letni Festiwal Biegów Wrota Wolności – opłata startowa, imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, dystans.
 6. Uczestnik zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej powinien dokonać wpłaty najpóźniej do dnia 6 września 2018r. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 7. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 8. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym przelewie. W tym wypadku w tytule przelewu należy wpisać dodatkowo „Opłata grupowa” podając: imiona, nazwiska, rok urodzenia, miejscowość, dystans wszystkich zgłaszanych osób.
 9. Każdy zawodnik  otrzymuje:

             - numer startowy wraz z dwiema agrafkami,
             - posiłek regeneracyjny po biegu,
             - pamiątkowy medal na mecie,
             - wodę.

      10. W dniu zawodów nie będą przyjmowane zgłoszenia! 

 

VI. Klasyfikacje

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Bieg przedszkolaka 

w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców (roczniki 2013 i młodsi )- dystans  100 m

w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców (rocznik 2011 i 2012) -  dystans 200 m

 Bieg juniorów 

w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców ( roczniki 2008-2010) - dystans 500 m

w  klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców ( roczniki 2005-2007) - dystans 1000 m

 Bieg na 3,333 km 

 w klasyfikacji  generalnej kobiet i mężczyzn do lat 16

 w klasyfikacji  generalnej kobiet i mężczyzn 17 i starsi

 Bieg główny

 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – bieg na 10 km,
W podziałach na kategorie wiekowe liczy się rok urodzenia z  zastrzeżeniem pkt.  IV.1

 

VII. Nagrody 

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w  każdej klasyfikacji  –  otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

 

VIII.  KLAUZAULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) organizator informuje, że:

 1. Administratorem  Pani/Pana danych  osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze, tel. 83-411-20-61.
 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: dszelest@gminaterespol.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa     w zawodach sportowych, pomiaru czasu oraz ogłoszenia wyników na stronach www.gck.gminaterespol.pl, www.gminaterespol.pl a także promocji zawodów        i ich relacji w mediach (także na portalach społecznościowych).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące pomiar czasu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z regulaminem zawodów.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub UODO.
 8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie sportowej.

 

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Każdy zawodnik jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego  z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 5. W czasie trwania biegów zawodnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających     w imieniu organizatora.
 6. Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską.
 7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie,        o których zobowiązany jest poinformować  wszystkich zawodników przed rozpoczęciem imprezy w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok biura zawodów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania biegów z ważnych przyczyn.